Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3230319
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15808464.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3230319 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462089658 P, 201562242750 P, 201562251973 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2014, 16.10.2015, 06.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/00  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/059268 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/092419 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rinat Neuroscience Corp.; 235 East 42nd Street, 100 17 New York, NY; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ABDICHE Yasmina Noubia; c/o Rinat Neuroscience Corp. 230 East Grand Avenue, 940 80 South San Francisco, California; US;
CHO Helen Kim; 4127 Twilight Ridge, 921 30 San Diego, California; US;
HO Weihsien; 917 Academy Avenue, 940 02 Belmont, California; US;
JOOSS Karin Ute; 3712 Garden Lane, 921 06 San Diego, California; US;
RAJPAL Arvind; 519 Foerster Street, 941 27 San Francisco, California; US;
YOUSSEF Sawsan; 675 Sharon Park Drive 104, 940 25 Menlo Park, California; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3230319
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230319
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230319
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3230319
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku