Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3386830
(11)  Číslo patentu  33692 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15808392.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3386830 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 3/18  B61D 47/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/079403 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/097373 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FLEXIWAGGON AB; Prästgatan 24, 831 31 Östersund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ERIKSSON, Jan; Backen 2834A, 830 44 Nälden; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Závesné zariadenie pre káble a hadice 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2022 
   Maximálna platnosť do  11.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 06/2020 SC4A
 
EP 3386830
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.02.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3386830
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.03.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 02.03.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 09.03.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 09.03.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.05.2020 Typ Odoslané
EP 3386830
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku