Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3231016
(11)  Číslo patentu  37092 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15808241.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3231016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014225631 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01L 31/0392  H02S 20/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/079475 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/092090 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TubeSolar AG; Berliner Allee 65, 86153 Augsburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PETROVA-KOCH, Vesselinka; Schleißheimer Str. 17, 85748 Garching; DE;
MACKH, Reiner; Kreuzbergstr. 22, 86441 Zusmarshausen; DE;
GOSS, Annette; Stadtstr. 1, 89331 Burgau; DE;
MAYER, Johann; Grüntenweg 8, 86845 Großaitingen; DE;
HÜTTINGER, Roland; Meisenweg 11, 86916 Kaufering; DE;
LECKERT, Joerg; Germanenstraße 20, 86438 Kissing; DE;
WIRTH-SCHÖN, Joachim; Schlachthausstr. 56, 89312 Günzburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Fotovoltaický modul a fotovoltaický systém 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2021 
   Maximálna platnosť do  11.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.06.2021 11/2021 SC4A
 
EP 3231016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3231016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 26.04.2021 Typ Doručené
1b Opis 26.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 26.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.05.2021 Typ Odoslané
EP 3231016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku