Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3223845
(11)  Číslo patentu  37946 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15805722.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3223845 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462084908 P, 201462085027 P, 201462085117 P, 201462085106 P, 201562159111 P, 201562251005 P, 201562250971 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2014, 26.11.2014, 26.11.2014, 26.11.2014, 08.05.2015, 04.11.2015, 04.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  A61P 35/00  C07K 16/28  C07K 16/30  C07K 16/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/062772 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/086189 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Xencor, Inc.; 111 West Lemon Avenue, Monrovia, CA 91016; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOORE, Gregory; c/o Xencor Inc. 111 West Lemon Avenue, Monrovia, CA 91016; US;
DESJARLAIS, John; c/o Xencor Inc. 111 West Lemon Avenue, Monrovia, CA 91016; US;
BERNETT, Matthew; c/o Xencor Inc. 111 West Lemon Avenue, Monrovia, CA 91016; US;
CHU, Seung; c/o Xencor Inc. 111 West Lemon Avenue, Monrovia, CA 91016; US;
RASHID, Rumana; c/o Xencor Inc. 111 West Lemon Avenue, Monrovia, CA 91016; US;
MUCHHAL, Umesh; c/o Xencor Inc. 111 West Lemon Avenue, Monrovia, CA 91016; US;
LEE, Sung-Hyung; c/o Xencor, Inc. 111 West Lemon Avenue, Monrovia, CA 91016; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Heterodimérne protilátky, ktoré viažu CD3 a CD20 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2022 
   Maximálna platnosť do  25.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3223845
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3223845
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 17.08.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 17.08.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 17.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 3223845
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku