Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3234537
(11)  Číslo patentu  32493 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15805185.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3234537 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014118623 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 3/20  G21C 17/07  G21C 19/07   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/078808 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/096499 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Framatome GmbH; Paul-Gossen-Straße 100, 91052 Erlangen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUMMEL, Wolfgang; Bayernstrasse 8, 92318 Neumarkt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na postup vykonávania skúšky tesnosti puzdra s palivovými tyčami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2022 
   Maximálna platnosť do  07.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3234537
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.11.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.11.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3234537
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 31.10.2019 Typ Doručené
1b Opis 31.10.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.11.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2019 Typ Odoslané
EP 3234537
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku