Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3259085
(11)  Číslo patentu  37895 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15805170.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3259085 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2432015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 41/52  C21C 5/44  F27D 3/15   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/078719 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/131510 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG; Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RENGGLI, Raphael; Bahnhofstrasse 16, 6030 Ebikon; CH;
SCHACHER, Damian; Waldegg, 6034 Inwil; CH;
GUENTHER, Paul; Sonnberg 157, 8784 Trieben; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na opravu žiaruvzdorného puzdra metalurgickej nádrže 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2021 
   Maximálna platnosť do  04.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3259085
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3259085
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 13.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 13.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Typ Odoslané
EP 3259085
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku