Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3230281
(11)  Číslo patentu  37838 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15804824.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3230281 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14196954 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 417/12  C07D 417/14  A61K 31/4439  A61K 31/497  A61K 31/501  A61K 31/506  A61K 31/433  A61P 13/00  A61P 29/00  A61P 31/18  A61P 25/16  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/078765 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/091776 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Aktiengesellschaft; Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DAVENPORT, Adam James; c/o Evotec (UK) Limited 114 Innovation Drive Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RZ; GB;
BRAEUER, Nico; Ruppiner Strasse 103, 14612 Falkensee; DE;
FISCHER, Oliver Martin; Brester Ring 4, 13127 Berlin; DE;
ROTGERI, Andrea; Damwildsteig 21, 13503 Berlin-Heiligensee; DE;
ROTTMANN, Antje; Schneehornpfad 11A, 13089 Berlin; DE;
NEAGOE, Ioana; c/o Evotec AG Essener Bogen 7, 22419 Hamburg; DE;
NAGEL, Jens; Gemeindegarten 9, 55442 Draxweiler; DE;
GODINHO-COELHO, Anne-Marie; c/o Evotec AG Essener Bogen 7, 22419 Hamburg; DE;
KLAR, Juergen; Leipziger Strasse 6, 42109 Wuppertal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  1,3-tiazol-2-yl substituované benzamidy  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2021 
   Maximálna platnosť do  07.12.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3230281
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3230281
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 11.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 11.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 11.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2021 Typ Platba
3 Žiadosť o opravu 21.09.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3230281
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku