Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3223924
(11)  Číslo patentu  35102 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15804305.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3223924 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18242014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63C 19/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CH2015/000170 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/082048 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HS Technics AG; Lerzenstrasse 21, 8953 Dietikon; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHLEUNIGER, Roman; Baumgartenstrasse 5, 8902 Urdorf; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Osvetlenie ľadového poľa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2022 
   Maximálna platnosť do  25.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3223924
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3223924
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 20.07.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 20.07.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 23.07.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 23.07.2020 Typ Doručené
3b Sprievodný list 23.07.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2020 Typ Odoslané
EP 3223924
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku