Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3221346
(11)  Číslo patentu  35711 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15804282.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3221346 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462083021 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/00  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/061632 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/081746 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Company; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LONBERG, Nils; 700 Bay Road, Redwood City, CA 94063; US;
KORMAN, Alan J.; 700 Bay Road, Redwood City, CA 94063; US;
SELBY, Mark J.; 700 Bay Road, Redwood City, CA 94063; US;
BARNHART, Bryan C.; 700 Bay Road, Redwood City, CA 94063; US;
YAMNIUK, Aaron P.; Route 206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
SRINIVASAN, Mohan; 700 Bay Road, Redwood City, CA 94063; US;
HENNING, Karla A.; 700 Bay Road, Redwood City, CA 94063; US;
HAN, Michelle Minhua; 700 Bay Road, Redwood City, CA 94063; US;
LEI, Ming; Route 206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
SCHWEIZER, Liang; Beijing West Rd 758 Long 15-1802, Shanghai PR; CN;
HATCHER, Sandra V.; Route 206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
RAJPAL, Arvind; 700 Bay Road, Redwood City, California 94063; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Protilátky obsahujúce modifikované ťažké konštantné oblasti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Maximálna platnosť do  19.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 3221346
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2020 6 116,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3221346
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 18.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 18.11.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 18.11.2020 Typ Doručené
1d Sprievodný list 18.11.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2020 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 17.12.2020 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 05.01.2021 Typ Interné listy
EP 3221346
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku