Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3224268
(11)  Číslo patentu  32323 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15804216.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3224268 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201421211, 201519316 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.11.2014, 02.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.10.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 19/173  A61K 31/7076  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2015/053628 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/083830 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NuCana plc; 77-78 Cannon Street, London EC4N 6AF; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRIFFITH, Hugh; c/o NuCana BioMed Limited PO Box 10 Lochside Place, Edinburgh EH12 9RG; GB;
MCGUIGAN, Christopher; c/o School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences Cardiff University Redwood Building King Edward VII Avenue, Cardiff South Glamorgan CF10 3NB; GB;
FERRARI, Valentina; c/o School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences Cardiff University Redwood Building King Edward VII Avenue, Cardiff South Glamorgan CF10 3NB; GB;
SERPI, Michaela; c/o School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences Cardiff University Redwood Building King Edward VII Avenue, Cardiff South Glamorgan CF10 3NB; GB;
JIMENEZ ANTUNEZ, Carmen; c/o School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences Cardiff University Redwood Building King Edward VII Avenue, Cardiff South Glamorgan CF10 3NC; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Nové 2’ a/alebo 5’ aminokyselinové esterové fosfororamidátové 3’-deoxyadenozínové deriváty ako protirakovinové zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.11.2020 
   Maximálna platnosť do  27.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3224268
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.10.2019 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3224268
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.08.2019 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 05.09.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 05.09.2019 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.08.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 15.08.2019 Typ Doručené
3b Opis 15.08.2019 Typ Doručené
4 Žiadosť inde neuvedená 29.10.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 29.10.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2019 Typ Odoslané
EP 3224268
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku