Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3215601
(11)  Číslo patentu  34692 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15802231.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3215601 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462075801 P, 201562129023 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.11.2014, 05.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12M 3/00  C12N 7/00  C12N 15/86  C12N 5/0783  C12N 15/87   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/059030 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/073602 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Juno Therapeutics, Inc.; 400 Dexter Avenue North, Suite 1200, Seattle, WA 98109; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CRISMAN, Ryan, L.; 307 Westlake Ave North Suite 300, Seattle, WA 98109; US;
RAMSBORG, Chris; 307 Westlake Ave. North Suite 300, Seattle, WA 98109; US;
WOOD, Travis; 307 Westlake Ave North Suite 300, Seattle, WA 98109; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsoby transdukcie a spracovávania buniek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.11.2022 
   Maximálna platnosť do  04.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 3215601
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3215601
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 03.07.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 03.07.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 09.07.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 09.07.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.08.2020 Typ Odoslané
EP 3215601
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku