Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3218392
(11)  Číslo patentu  35701 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15801052.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3218392 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462079944 P, 201562111388 P, 201562204689 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.11.2014, 03.02.2015, 13.08.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 7/08  C07K 7/56  G01N 33/68  A61K 38/12  A61P 37/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/060265 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/077518 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Company; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GILLMAN, Kevin W.; c/o Bristol-Myers Squibb Company 5 Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492; US;
GOODRICH, Jason; c/o Bristol-Myers Squibb Company 5 Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492; US;
BOY, Kenneth M.; c/o Bristol-Myers Squibb Company 5 Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492; US;
ZHANG, Yunhui; c/o Bristol-Myers Squibb Company 5 Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492; US;
MAPELLI, Claudio; 465 Briggs Road, Langhorne, PA 19047; US;
POSS, Michael A.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 & Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
SUN, Li-Qiang; c/o Bristol-Myers Squibb Company 5 Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492; US;
ZHAO, Qian; 93 Hintz Drive, Wallingford, CT 06492; US;
MULL, Eric; c/o Bristol-Myers Squibb Company 5 Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492; US;
GILLIS, Eric P.; c/o Bristol-Myers Squibb Company 5 Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492; US;
SCOLA, Paul Michael; c/o Bristol-Myers Squibb Company 5 Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492; US;
LANGLEY, David, R.; c/o Bristol-Myers Squibb Company 5 Research Parkway, Wallingford, Connecticut 06492; US;
MEANWELL, M. Nicholas; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Makrocyklické peptidy použiteľné ako imunomodulátory 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 3218392
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3218392
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 27.10.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 27.10.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 27.10.2020 Typ Doručené
1d Sprievodný list 27.10.2020 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2020 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 28.10.2020 Typ Doručené
2b Opis 28.10.2020 Typ Doručené
2c Plná moc 28.10.2020 Typ Doručené
2d Sprievodný list 28.10.2020 Typ Doručené
3 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 28.10.2020 Typ Doručené
3a Sprievodný list 28.10.2020 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2020 Typ Platba
5 rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 06.11.2020 Typ Odoslané
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2020 Typ Odoslané
EP 3218392
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku