Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3221308
(11)  Číslo patentu  29393 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15800925.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3221308 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201420743, 201505891 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2014, 07.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/14  A61K 31/506  A01N 43/60  A61P 31/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2015/053546 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/079536 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F2G Limited; P O Box 1 Lankro Way Eccles, Manchester; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SIBLEY, Graham Edward Morris; c/o F2G LIMITED PO Box 1 Lankro Way Eccles, Manchester M30 0BH; GB;
LAW, Derek; c/o F2G Limited PO Box 1 Lankro Way Eccles, Manchester M30 0BH; GB;
OLIVER, Jason David; c/o F2G Limited PO Box 1 Lankro Way Eccles, Manchester M30 0BH; GB;
BIRCH, Michael; c/o F2G Limited PO Box 1 Lankro Way Eccles, Manchester M30 0BH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Fungicídne činidlá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 04/2019 SC4A
 
EP 3221308
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 29.10.2018 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.10.2019 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2020 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3221308
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.12.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2018 Typ Doručené
2a Opis 03.12.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 03.12.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 03.12.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.03.2019 Typ Odoslané
EP 3221308
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku