Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3209691
(11)  Číslo patentu  35170 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15794641.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3209691 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14190370 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/058124 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/063233 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OSE Immunotherapeutics; 22 Boulevard Benoni Goullin, 44200 Nantes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  POIRIER, Nicolas; 1 chemin du Passe-Temps, F-44119 Treillières; FR;
VANHOVE, Bernard; 72 bis rue Henri Barbusse, F-44400 Rezé; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície na vyvolanie diferenciácie myeloidnej supresorovej bunky na liečbu rakovinových a infekčných ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.10.2022 
   Maximálna platnosť do  21.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3209691
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209691
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.09.2020 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209691
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 24.08.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 24.08.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 24.08.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.10.2020 Typ Odoslané
EP 3209691
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku