Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3215187
(11)  Číslo patentu  29303 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15791556.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3215187 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14191660 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/12  C07K 14/005  A61K 39/00  C07K 14/025   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/075516 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/071306 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Vaccines & Prevention B.V.; Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUNNIK, Evelien, M; Archimedesweg 4-6, NL-2333 CN Leiden; NL;
CUSTERS, Jerôme, H,H,V,; Archimedesweg 4-6, NL-2333 CN Leiden; NL;
SCHEPER, Gerrit, Ch,; Archimedesweg 4-6, NL-2333 CN Leiden; NL;
OOSTERHUIS, Koen; Archimedesweg 4-6, NL-2333 CN Leiden; NL;
UIL, Taco, Gilles; Archimedesweg 4-6, NL-2333 CN Leiden; NL;
KHAN, Selina; Archimedesweg 4-6, NL-2333 CN Leiden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Terapeutické HPV16 vakcíny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.11.2022 
   Maximálna platnosť do  03.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 04/2019 SC4A
 
EP 3215187
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.10.2018 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.10.2019 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2020 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3215187
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 27.11.2018 Typ Doručené
2b Opis 27.11.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 14.12.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 14.12.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 14.12.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 3215187
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku