Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3218358
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15791315.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3218358 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14192617 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.09.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 239/48  C07D 401/04  C07D 401/14  C07D 403/04  C07D 405/14  C07D 413/14  C07D 491/048  C07D 491/056  C07D 491/20  C07D 498/08  C07D 519/00  A61K 31/53  A61K 31/506  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/076192 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/075130 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Torqur AG; Rittergasse 3, 4051 Basel; CH;
Universität Basel; Vizerektorat Forschung Petersgraben 35, 4003 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CMILJANOVIC, Vladimir; Hohe Winde Strasse 120, CH-4059 Basel; CH;
HEBEISEN, Paul; St. Albanring 184, CH-4052 Basel; CH;
BEAUFILS, Florent; 28 Rue des Ecureuils, F-68870 Bartenheim; FR;
BOHNACKER, Thomas; Vogesenstrasse 65, CH-4056 Basel; CH;
RAGEOT, Denise; 18 rue de la tuilerie, F-68300 Saint-Louis; FR;
SELE, Alexander; Amerbachstrasse 86, CH-4057 Basel; CH;
WYMANN, Matthias; Bühlstrasse 44, CH-3012 Bern; CH;
LANGLOIS, Jean-Baptiste; 23 Rue des Tisserands, F-68510 Sierentz; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Difluórmetyl-aminopyridíny a difluórmetyl-aminopyrimidíny  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na európske patentové prihlášky 13.10.2021 19/2021 GB9A
 
EP 3218358
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3218358
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 27.08.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 27.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 27.08.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis prevodu 31.08.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 31.08.2021 Typ Doručené
2b Príloha inde neuvedená 31.08.2021 Typ Doručené
2c Plná moc 31.08.2021 Typ Doručené
2d Plná moc 31.08.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 31.08.2021 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2021 Typ Platba
5 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 04.10.2021 Typ Odoslané
6 všeobecný referátnik 04.10.2021 Typ Odoslané
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.10.2021 Typ Odoslané
EP 3218358
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 04.10.2021 Torqur AG PIQUR Therapeutics AG
Universität Basel Universität Basel
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku