Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3250634
(11)  Číslo patentu  40261 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15791065.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3250634 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562107567 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.01.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 5/00  C08K 5/3492  C08K 5/5317  C08L 77/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/055206 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/122729 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LANXESS Corporation; 111 RIDC Park West Drive, Pittsburgh, PA 15275-1112; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STOCKDALE Zachary D.; 6851 Roundrock Court, 461 23 Avon, Indiana; US;
TIMBERLAKE Larry D.; 100 S Kirkwood RoadApartment 201, 631 22 Kirkwood, MO; US;
HANSON Mark V.; 1004 N 192nd CT 316, 680 22 Ohama, NE; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Polymérna kompozícia spomaľujúca horenie obsahujúca tepelne spracované zlúčeniny fosforu a melám 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2023 
   Maximálna platnosť do  13.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3250634
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3250634
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3250634
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 28.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2022 Typ Odoslané
EP 3250634
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku