Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3204451
(11)  Číslo patentu  33801 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15788215.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3204451 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20141767 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 23/06  B29C 41/00  C08K 5/00  B29C 41/04  B29K 23/00  C08K 5/14  C08L 23/08  B29K 105/24  C08F 255/02  C08F 10/02  C08L 23/00  C08L 23/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/057690 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/055959 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Versalis S.p.A.; Piazza Boldrini 1, 200 97 San Donato Milanese (MI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARIANI, Paolo; Via G.B. Brocchi 9, I - 20100 Milano; IT;
BALDUCCI, Daniele; Frazione Mottella Via Don Giovanni Bosco 30, I - 46030 San Giorgio Di Mantova (MN); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Zosieťovateľná kompozícia zahŕňajúca polyetylén a jej použitie na rotačné tvarovanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.10.2022 
   Maximálna platnosť do  08.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 3204451
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204451
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.09.2020 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204451
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2020 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.02.2020 Typ Doručené
2a Opis 18.02.2020 Typ Doručené
2b Sprievodný list 18.02.2020 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 20.04.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 29.04.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 29.04.2020 Typ Doručené
4b Sprievodný list 29.04.2020 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 04.05.2020 Typ Doručené
5a Plná moc 04.05.2020 Typ Doručené
5b Sprievodný list 04.05.2020 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.05.2020 Typ Odoslané
EP 3204451
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku