Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3207009
(11)  Číslo patentu  34758 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15787482.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3207009 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14188740 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 17/12  C07C 25/13   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/073217 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/058895 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Rosentalstrasse 67, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SMITS, Helmars; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
KNOCHEL, Paul; Noestrasse 7, 81479 München; DE;
KLATT, Thomas; Lindwurmstrasse 26, 80337 München; DE;
BECKER, Matthias; Günther Caracciolastrasse 3, 82131 Gauting; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob prípravy halogénom substituovaných benzénov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.10.2023 
   Maximálna platnosť do  08.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 3207009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.07.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3207009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.09.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3207009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 10.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.07.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.07.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.08.2020 Typ Odoslané
EP 3207009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku