Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3137169
(11)  Číslo patentu  39192 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15785884.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3137169 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461987354 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 35/00  C07D 239/22  A61K 31/513   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/028635 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/168466 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Celgene Quanticel Research, Inc.; 9393 Towne Centre Drive, Suite 110, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Young, K.; San Marcos, CA 92078; US;
KANOUNI, Toufike; La Jolla, CA 92037; US;
KALDOR, Stephen W.; San Diego, CA 92127; US;
STAFFORD, Jeffrey Alan; San Diego, CA 92130; US;
VEAL, James, Marvin; Apex, NC 27502; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Inhibítory demetylázy-1 špecifickej pre lyzín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.04.2023 
   Maximálna platnosť do  30.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3137169
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3137169
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.03.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3137169
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.02.2022 Typ Platba
Doplnenie materiálov 08.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.02.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.05.2022 Typ Odoslané
EP 3137169
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku