Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3207043
(11)  Číslo patentu  30799 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15785013.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3207043 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462063912 P, 201462074406 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2014, 03.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  A61K 31/437  A61P 3/00  A61P 29/00  A61P 37/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/055420 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/061160 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vitae Pharmaceuticals, LLC; 5 Giralda Farms, Madison, NJ 07940; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CLAREMON, David, A.; 1508 AIDENN LAIR ROAD, Maple Glen, PA 19002; US;
DILLARD, Lawrence, Wayne; 496 KINGS ROAD, Yardley, PA 19067; US;
DONG, Chengguo; 96 Arthur Avenue, Staten Island, NY 10305; US;
FAN, Yi; 40 Bittersweet Drive, Doylestown, PA 18901; US;
JIA, Lanqi; 22 Beaver Hill Road, Horsham, PA 19044; US;
LOTESTA, Stephen, D.; 99 Jennifer Lane, Burlington, NJ 08016; US;
MARCUS, Andrew; 122 Locust Lane, Media, PA 19063; US;
SINGH, Suresh, B.; 4 Adams Road, Kendall Park, NJ 08824; US;
TICE, Colin, M.; 1325 Pinebrook Court, Maple Glen, PA 19002; US;
YUAN, Jing; 537 Candlemaker way, Lansdale, PA 19446; US;
ZHAO, Wei; 11306 Royal Manor Way, North Potomac, MD 20878; US;
ZHENG, Yajun; 605 Giffin Court, Hockessin, DE 19707; US;
ZHUANG, Linghang; 3135 Fox Drive, Chalfont, PA 18914; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Dihydropyrolopyridínové inhibítory ROR-GAMA 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
 
EP 3207043
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 29.03.2019 162,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3207043
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.09.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.09.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3207043
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 29.03.2019 Typ Doručené
Opis 29.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 29.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 29.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 02.04.2019 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.05.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 14.05.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2019 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 17.12.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 17.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 20.01.2020 Typ Odoslané
EP 3207043
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.06.2019 Vitae Pharmaceuticals, LLC Vitae Pharmaceuticals, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku