Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3134095
(11)  Číslo patentu  34672 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15783117.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3134095 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461984558 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 35/12  A61K 35/17  A61K 38/17  C12N 5/0783  C12N 5/16  C12N 7/00  C12N 15/86   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/027518 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/164745 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bluebird Bio, Inc.; 60 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORGAN, Richard; PO Box 1254, Center Harbor NH 03226-1254; US;
FRIEDMAN, Kevin; 4 Clover Circle, Medford, Massachusetts 02176; US;
MAIER, Dawn; 29 Crestwood Road, North Reading, Massachusetts 01864; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Zlepšené spôsoby na výrobu adoptívnych bunkových terapií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.04.2022 
   Maximálna platnosť do  24.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 09/2020 SC4A
 
EP 3134095
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 08.04.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.04.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3134095
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.06.2020 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.07.2020 Typ Doručené
2a Plná moc 01.07.2020 Typ Doručené
2b Opis 01.07.2020 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.08.2020 Typ Odoslané
EP 3134095
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku