Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3134432
(11)  Číslo patentu  34004 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15782739.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3134432 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461984561 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/705  C07K 16/30  C12N 15/85  C12N 5/00  C12N 5/071  C07K 16/28  A61K 39/00  A61K 48/00  C07K 14/725  C12N 5/0783  C12N 7/00  C12N 15/86   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/027539 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/164759 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bluebird Bio, Inc.; 60 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORGAN, Richard; PO Box 1254, Center Harbor, New Hampshire 03226-1254; US;
FRIEDMAN, Kevin; 4 Clover Circle, Medford, Massachusetts 02176; US;
RYU, Byoung; 1832 Enclave Green Lane W., Germantown, Tennessee 38139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  MND promótor chimérického antigénového receptoru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.04.2022 
   Maximálna platnosť do  24.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2020 07/2020 SC4A
 
EP 3134432
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.04.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.04.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3134432
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 09.04.2020 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.04.2020 Typ Doručené
2a Plná moc 09.04.2020 Typ Doručené
2b Opis 09.04.2020 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.06.2020 Typ Odoslané
EP 3134432
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku