Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3204413
(11)  Číslo patentu  33229 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15782205.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3204413 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462060484 P, 201562206770 P, 201562206771 P, 201562206772 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.10.2014, 18.08.2015, 18.08.2015, 18.08.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  A61P 35/00  B82Y 5/00  C07K 16/22  C07K 16/28  C07K 16/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/054295 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/057554 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mayo Foundation for Medical Education and Research; 200 First Street SW, Rochester, MN 55905; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARKOVIC, Svetomir N.; c/o Mayo Foundation for Medical Education and Research 200 First Street SW, Rochester Minnesota 55905; US;
NEVALA, Wendy K.; c/o Mayo Foundation for Medical Education and Research 200 First Street SW, Rochester Minnesota 55905; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Kompozície nosič-protilátka a spôsoby ich výroby a použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2022 
   Maximálna platnosť do  06.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
 
EP 3204413
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204413
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.12.2019 199,00 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.09.2020 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204413
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.01.2020 Typ Doručené
1a Opis 15.01.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 15.01.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 15.01.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 17.01.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.02.2020 Typ Odoslané
EP 3204413
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku