Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3198033
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15782109.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3198033 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462056159 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/050996 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/048833 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Pharmaceutica NV; Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KARKERA, Jayaprakash; 1400 McKean Road, Spring House Pennsylvania 19477; US;
PLATERO, Suso Jesus; 1400 McKean Road, Spring House Pennsylvania 19477; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Použitie panelov FGFR mutantných génov na identifikáciu pacientov s rakovinou, ktorí budú reagovať na liečbu s FGFR inhibítorom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3198033
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3198033
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3198033
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3198033
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku