Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3204375
(11)  Číslo patentu  30873 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15782033.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3204375 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201417707 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/06  C07D 471/10  A61K 31/437  A61P 31/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2015/052920 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/055780 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Reviral Limited; Stevenage Bioscience Catalyst Gunnels Wood Road, StevenageHertfordshire SG1 2FX; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COCKERILL, Stuart; c/o ReViral Limited Stevenage Bioscience Catalyst Gunnels Wood Road, Stevenage SG1 2FX; GB;
MATHEWS, Neil; c/o ReViral Limited Stevenage Bioscience Catalyst Gunnels Wood Road, Stevenage SG1 2FX; GB;
WARD, Simon; c/o Medicines Discovery Institute Cardiff University Main Building Park Place, Cardiff CF10 3AT; GB;
LUNN, Graham; c/o The University of Sussex Sussex House Falmer, Brighton East Sussex BN1 9RH; GB;
PARADOWSKI, Michael; c/o The University of Sussex Sussex House Falmer, Brighton East Sussex BN1 9RH; GB;
GASCON SIMORTE, Jose Miguel; c/o The University of Sussex Sussex House Falmer, Brighton East Sussex BN1 9RH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Spiro-indolíny na liečenie a profylaxiu infekcie respiračným syncyciálnym vírusom (RSV) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2023 
   Maximálna platnosť do  06.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
 
EP 3204375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204375
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.09.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.09.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.10.2022 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3204375
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.04.2019 Typ Doručené
Opis 30.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 30.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 30.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.05.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
EP 3204375
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku