Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3133164
(11)  Číslo patentu  31043 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15780585.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3133164 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014082916, 2014082917 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.04.2014, 14.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 7/06  C12P 7/40  C12P 7/18  C12P 7/16  C12P 7/48  C12P 7/46  C12P 7/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2015/061207 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/159812 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Toray Industries, Inc.; 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome Chuo-ku, Tokyo 103-8666; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOBAYASHI, Koji; c/o Basic Research Center Toray Industries Inc. 10-1 Tebiro 6-chome, Kamakura-shi Kanagawa 248-8555; JP;
SAWAI, Kenji; c/o Basic Research Center Toray Industries Inc. 10-1 Tebiro 6-chome, Kamakura-shi Kanagawa 248-8555; JP;
YAMADA, Katsushige; c/o Basic Research Center Toray Industries Inc. 10-1 Tebiro 6-chome, Kamakura-shi Kanagawa 248-8555; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob výroby chemickej látky kontinuálnou fermentáciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3133164
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.05.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3133164
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.04.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.03.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.03.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3133164
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.05.2019 Typ Doručené
Opis 24.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 24.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 24.05.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.05.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.07.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.07.2022 Typ Odoslané
EP 3133164
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku