Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3194376
(11)  Číslo patentu  29817 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15778433.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3194376 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462053006 P, 201562128089 P, 201562150812 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.09.2014, 04.03.2015, 21.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/12  A61P 35/00  A61K 31/4704  A61K 31/4709  C07D 471/04  C07D 401/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/051055 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/044789 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Forma Therapeutics, Inc.; 500 Arsenal St., Suite 100, Watertown, MA 02472; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ASHWELL, Susan; 8 Heald Road, Carlisle, Massachusetts 01741; US;
CAMPBELL, Ann-Marie; 248 Webb Circle, Monroe, Connecticut 06468; US;
CARAVELLA, Justin Andrew; 121 Sciarappa Street 3, Cambridge, Massachusetts 02141; US;
DIEBOLD, R. Bruce; 2 Dolores Avenue, Apt. 11, Waltham, Massachusetts 02452; US;
ERICSSON, Anna; 16 Venus Drive, Shrewsbury, Massachusetts 01545; US;
GUSTAFSON, Gary; 33 Ridgecrest Drive, Ridgefield, Connecticut 06877; US;
LANCIA, Jr., David R.; 45 West Broadway Unit 111, Boston, Massachusetts 02127; US;
LIN, Jian; 3 Beechnut Street, Acton, Massachusetts 01720; US;
LU, Wei; 40 Broadlawn Drive, Newton, Massachusetts 02467; US;
WANG, Zhongguo; 19 Earl Street, Lexington, Massachusetts 02421; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Deriváty pyridín-2(1H)-ón chinolinónu ako inhibítory mutantnej izocitrát dehydrogenázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.09.2023 
   Maximálna platnosť do  18.09.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3194376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3194376
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.08.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.08.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.08.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2022 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3194376
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 14.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.01.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 28.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
EP 3194376
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku