Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3201203
(11)  Číslo patentu  37945 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15778162.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3201203 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462056982 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 498/08  A61K 31/5386  A61P 1/00  A61P 1/08  A61P 25/06  A61P 25/16  A61P 25/18  A61P 25/22  A61P 25/24  A61P 25/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/052806 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/053947 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takeda Pharmaceutical Company Limited; 1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHAO, Yuxin; c/o Takeda California Inc. 10410 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Kryštalická forma 1-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-((1R,5S,7S)-9-metyl-3-oxa-9-azabicyklo[3.3.1]nonán-7-yl)-1H-indol-3-karboxamidu  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.09.2023 
   Maximálna platnosť do  29.09.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3201203
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.08.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3201203
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3201203
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 17.08.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 17.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 17.08.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 3201203
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku