Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3129406
(11)  Číslo patentu  30540 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15777039.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3129406 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461978481 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/30  A61K 47/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/025237 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/157595 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medimmune, LLC; One Medimmune Way, Gaithersburg, Maryland 20878; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GAO, Changshou; c/o MedImmune LLC One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
RAINEY, Godfrey; c/o MedImmune LLC One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US;
GAO, Cuihua; c/o MedImmune LLC One MedImmune Way, Gaithersburg, MD 20878; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Konjugované prípravky zahŕňajúce protilátky geneticky upravené cysteínom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3129406
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.03.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3129406
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.04.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.03.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.03.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3129406
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 26.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.04.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.06.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.07.2022 Typ Odoslané
EP 3129406
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku