Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3129256
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15776213.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3129256 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414249090 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/025021 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/157481 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Innovative Biomechanical Solutions LLC; 6075 Lakeside Boulevard, Indianapolis, IN 46278; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEYER, Daniel Christopher; 2764 Jefferson Drive, Plainfield, IN 46168; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Systém sedenia vo vozidle a spôsob na zníženie únavy dynamickým pohybom ovládača 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3129256
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3129256
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 19.10.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 21.10.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 21.10.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.10.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2021 Typ Odoslané
EP 3129256
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku