Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3207023
(11)  Číslo patentu  32825 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15775221.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3207023 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14188744 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 201/08  C07C 201/12  C07C 205/45  C07C 45/63  C07C 49/80  C07C 45/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/073118 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/058881 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Rosentalstrasse 67, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRIBKOV, Denis; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG Breitenloh 5, CH-4333 Münchwilen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob prípravy 1-(3,5-dichlórfenyl)-2,2,2-trifluóretanónu a jeho deriváty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2023 
   Maximálna platnosť do  07.10.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
 
EP 3207023
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3207023
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.10.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.09.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3207023
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2019 Typ Doručené
Opis 27.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 27.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 15.01.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.01.2020 Typ Odoslané
EP 3207023
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.01.2020 Syngenta Participations AG Syngenta Participations AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku