Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3126252
(11)  Číslo patentu  38104 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15773034.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.01.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3126252 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414244571 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 41/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/013464 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/152986 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  World Bottling Cap, LLC; 2701 N. Dallas Parkway Suite 430, Plano, TX 75093; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRISHMAN, Abe; 2924 Cambridgeshire Drive, Carollton, TX 75007; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Korunka na fľašu so zostavou otvárača 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.01.2022 
   Maximálna platnosť do  29.01.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.10.2021 20/2021 SC4A
 
EP 3126252
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3126252
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3126252
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 02.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 02.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2021 Typ Odoslané
EP 3126252
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku