Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3191545
(11)  Číslo patentu  27672 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15770463.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3191545 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014218260 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 23/16  C09J 123/12  C09J 123/16  C08L 23/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/070609 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/038089 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MOCOM Compounds GmbH & Co. KG; Mühlenhagen 35, 20539 Hamburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRAHN, Jörg; Im Dorfe 26, 28865 Lilienthal; DE;
LICHTENAUER, Nick; Prisdorfer Strasse 19, 25421 Pinneberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Termoplastické olefínové elastoméry s modifikovanou priľnavosťou, najmä TPE-V a TPE-O 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.09.2022 
   Maximálna platnosť do  09.09.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
2 Zmeny mien 13.10.2021 19/2021 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 3191545
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 30.08.2018 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.08.2019 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.09.2020 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.09.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3191545
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.06.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.06.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 15.06.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 15.06.2018 Typ Doručené
2c Opis 15.06.2018 Typ Doručené
2d Patentové nároky 15.06.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.08.2021 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 30.08.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 30.08.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 30.08.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prevodu 30.08.2021 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 30.08.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 30.08.2021 Typ Doručené
5c Sprievodný list 30.08.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2021 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 30.09.2021 Typ Odoslané
EP 3191545
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.09.2021 Otto Krahn Group GmbH Albis Plastic GmbH
2 Prevod majiteľa 30.09.2021 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG Otto Krahn Group GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku