Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3191545
(11)  Patent Number  27672 
(96)  European Application Number  15770463.6 
(96)  European Application Date  09.09.2015 
(97)  European Patent Number  3191545 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  25.04.2018 
(31)  Priority Number  102014218260 
(32)  Priority Date  11.09.2014 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  19.07.2017 
(45)  European Patent Translation Publication Date  01.10.2018 
(51)  International Patent Classification  C08L 23/16  C09J 123/12  C09J 123/16  C08L 23/12   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2015/070609 
(87)  International Publication Number  WO 2016/038089 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MOCOM Compounds GmbH & Co. KG; Mühlenhagen 35, 20539 Hamburg; DE 
(72)  Inventor(s)  FRAHN, Jörg; Im Dorfe 26, 28865 Lilienthal; DE;
LICHTENAUER, Nick; Prisdorfer Strasse 19, 25421 Pinneberg; DE 
(74)  Attorney(s)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Title  Termoplastické olefínové elastoméry s modifikovanou priľnavosťou, najmä TPE-V a TPE-O 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  09.09.2022 
   Patent in Force maximum until  09.09.2035 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
2 Zmeny mien 13.10.2021 19/2021 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 3191545
S/N Fee Title Date Year Fee
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 30.08.2018 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.08.2019 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.09.2020 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.09.2021 7 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3191545
S/N Item Name Date Type Document
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.06.2018 Type Payment
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.06.2018 Type Delivered
2a Sprievodný list 15.06.2018 Type Delivered
2b Plná moc 15.06.2018 Type Delivered
2c Opis 15.06.2018 Type Delivered
2d Patentové nároky 15.06.2018 Type Delivered
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.09.2018 Type Sent document
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.08.2021 Type Delivered
4a Príloha inde neuvedená 30.08.2021 Type Delivered
4b Plná moc 30.08.2021 Type Delivered
4c Sprievodný list 30.08.2021 Type Delivered
5 Žiadosť o zápis prevodu 30.08.2021 Type Delivered
5a Doklad o prevode 30.08.2021 Type Delivered
5b Plná moc 30.08.2021 Type Delivered
5c Sprievodný list 30.08.2021 Type Delivered
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2021 Type Payment
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 30.09.2021 Type Sent document
EP 3191545
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.09.2021 Otto Krahn Group GmbH Albis Plastic GmbH
2 Prevod majiteľa 30.09.2021 MOCOM Compounds GmbH & Co. KG Otto Krahn Group GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku