Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3183938
(11)  Číslo patentu  32080 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15767592.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3183938 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  40923514 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 3/06  H05B 3/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/056339 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/027255 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Formaster S.A.; Ulica Ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BURSZTEIN, Slawomir; ul. Rzeszowska 11, PL-25-140 Kielce; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Ohrievací modul 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.08.2022 
   Maximálna platnosť do  21.08.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3183938
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3183938
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.08.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.08.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.08.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3183938
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.09.2019 Typ Doručené
Opis 12.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 12.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 3183938
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku