Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3194105
(11)  Číslo patentu  40382 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15766199.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3194105 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201416326 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 13/01  B23K 37/047   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2015/052600 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/042294 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Network Rail Infrastructure Limited; 1 Eversholt Street, London NW1 2DN; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MATTHEWS Nicholas; 4 Ambrosia Walk, Tewkesbury Gloucesterschire GL20 5FS; GB;
HEMPSHALL John; 18 Cow Raikes Lane Whiston, Rotherham South Yorkshire S60 4AF; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Metóda, zariadenie a nosič na zváranie koľajníc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.09.2023 
   Maximálna platnosť do  09.09.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3194105
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3194105
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3194105
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 3194105
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku