Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3194631
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15763914.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3194631 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14184863 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 33/02  C22C 38/04  C22C 38/12  C22C 38/22  B22F 5/08  B22F 3/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/071115 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/041977 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Höganäs AB (publ); Bruksgatan 35, 26383 Höganäs; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERGMAN, Ola; -, zomrel; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Spekaný komponent a spôsob výroby spekaného komponentu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3194631
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.10.2021 7 265,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3194631
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 02.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 02.09.2021 Typ Doručené
1d Patentové nároky 02.09.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 02.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.10.2021 Typ Odoslané
EP 3194631
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku