Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3116491
(11)  Číslo patentu  37875 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15761216.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3116491 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461953480 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/444  A61K 9/16  A61K 9/20  A61K 9/14  A61P 35/00  C07D 251/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/020346 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/138837 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Les Laboratoires Servier SAS; 50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GU, Chong-Hui; 217 Varick Road, Waban, MA 02468; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické kompozície terapeuticky účinných zlúčenín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.03.2022 
   Maximálna platnosť do  13.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3116491
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3116491
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 03.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 03.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 03.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3116491
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.09.2021 Les Laboratoires Servier SAS Agios Pharmaceuticals, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku