Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3209833
(11)  Číslo patentu  39921 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15760496.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.09.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3209833 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14190087 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01C 11/16  E04C 5/04  E04C 5/01  E04C 5/07   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/070921 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/062458 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NV Bekaert SA; Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CORNELUS Henk; Kortrijkstraat 47, B-8580 Avelgem; BE;
GOEMAERE Peter; Ellestraat 151, B-8550 Zwevegem; BE;
BRAEKEVELT Geert; Schellebroekstraat 32, B-8550 Zwevegem; BE;
VERVAECKE Frederik; Hector Van Wittenberghestraat 47, B-9000 Gent; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Konštrukcia pre vystuženie dlažieb, spôsob výroby takejto konštrukcie, dlažba vystužená takouto konštrukciou a spôsob rozbíjania takejto vystuženej dlažby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.09.2023 
   Maximálna platnosť do  14.09.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.08.2022 16/2022 SC4A
 
EP 3209833
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209833
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209833
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.08.2022 Typ Odoslané
EP 3209833
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku