Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3298022
(11)  Číslo patentu  31871 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15760394.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3298022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07F 9/28  C07F 9/6558  C07C 53/18  C07D 403/12  C07D 401/14  C07D 407/14  A61K 31/66  A61K 31/497  A61P 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/069152 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/028927 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim International GmbH; Binger Strasse 173, 552 16 Ingelheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HECKEL, Armin; Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
HAMPRECHT, Dieter; Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
KLEY, Joerg; Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
WIEDENMAYER, Dieter; Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Nové anelované fenoxyacetamidy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.08.2022 
   Maximálna platnosť do  20.08.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3298022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3298022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.08.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.08.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.08.2021 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3298022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.08.2019 Typ Doručené
Opis 27.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 27.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 3298022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku