Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3114884
(11)  Číslo patentu  33291 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15759341.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3114884 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461949918 P, 201461970763 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.03.2014, 26.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 12/04  H04W 12/06  H04L 41/00  H04L 9/40  H04L 67/00  H04W 24/02  H04W 4/50  H04W 12/041  H04W 12/043  H04W 12/0431  H04W 12/0433  H04W 12/0471  H04W 12/065  H04W 12/062  H04W 12/069   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/018976 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/134753 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ubiquiti Inc.; 685 Third Avenue, 27th Floor, NY 10017 New York; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HARDY, Matthew; 2580 Orchard Parkway, San Jose, CA 95131; US;
PAOLINI-SUBRAMANYA, Mahesh; 2580 Orchard Parkway, San Jose, CA 95131; US;
FREI, Randall, W.; 2580 Orchard Parkway, San Jose, CA 95131; US;
BAUER, Jonathan; 2580 Orchard Parkway, San Jose, CA 95131; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Identifikácia a autentizácia cloudových zariadení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.03.2022 
   Maximálna platnosť do  05.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3114884
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3114884
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.01.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.01.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3114884
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 22.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 22.01.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 03.06.2022 Typ Odoslané
EP 3114884
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku