Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3115457
(11)  Číslo patentu  32570 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15758734.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3115457 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014043348, 2014201859 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.03.2014, 30.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/09  C07K 19/00  C12N 9/78   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2015/056436 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/133554 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  National University Corporation Kobe University; 1-1 Rokkodai-cho Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo 657-8501; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NISHIDA, Keiji; c/o National University Corporation Kobe University 1-1 Rokkodai-cho Nada-ku, Kobe-shi Hyogo 657-8501; JP;
KONDO, Akihiko; c/o National University Corporation Kobe University 1-1 Rokkodai-cho Nada-ku, Kobe-shi Hyogo 657-8501; JP;
KOJIMA, Satomi; c/o National University Corporation Kobe University 1-1 Rokkodai-cho Nada-ku, Kobe-shi Hyogo 657-8501; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob modifikácie genómovej sekvencie na špecifickú konverziu báz nukleových kyselín cielenej sekvencie DNA a molekulárny komplex na použitie pri tomto spôsobe 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.03.2021 
   Maximálna platnosť do  04.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3115457
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.02.2020 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3115457
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 30.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 30.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 30.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2019 Typ Odoslané
EP 3115457
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku