Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3201160
(11)  Číslo patentu  40397 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15757552.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3201160 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201417290 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C05G 3/00  C05D 1/00  C05D 3/00  C05D 5/00  C05F 11/00  C05G 5/12  C05G 5/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2015/052476 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/051130 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Anglo American Woodsmith Limited; 17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FARNWORTH Steve; 28 Gisborne Close, Mickleover Derbyshire DE3 9LU; GB;
EVANS Mike; 15 Oriel Street, Stoke on Trent Staffordshire ST4 7HG; GB;
EVANS Jim; 15 Oriel Street, Stoke on Trent Staffordshire ST4 7HG; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Proces peletovania pomocou škrobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.08.2023 
   Maximálna platnosť do  27.08.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3201160
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3201160
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.08.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3201160
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.10.2022 Typ Odoslané
EP 3201160
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku