Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3341490
(11)  Číslo patentu  37835 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15757235.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3341490 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 23/00  C12N 15/63  C12P 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/069751 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/036495 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Phytowelt Greentechnologies GmbH; Kölsumer Weg 33, 41334 Nettetal; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JACH, Guido; Am Lindenbaum 3, 53639 Königswinter; DE;
AZDOUFFAL, Sanae; Harffstrasse 62, 40591 Düsseldorf; DE;
SCHULLEHNER, Katrin; Weinsbergstrasse 187, 50823 Köln; DE;
WELTERS, Peter; Kölsumerweg 33, 41334 Nettetal; DE;
GOERGEN, Angela; Richard Wagnerstrasse 2, 50674 Köln; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Spôsob fermentačnej výroby alfa-jonónov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.08.2022 
   Maximálna platnosť do  28.08.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3341490
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.09.2021 7 265,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3341490
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 09.08.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 25.08.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3341490
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku