Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3191663
(11)  Číslo patentu  37988 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15756656.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.08.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3191663 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  6922014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.09.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 27/00  E05B 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/069843 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/037882 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EVVA Sicherheitstechnologie GmbH; Wienerbergstrasse 59-65, 1120 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAUMHAUER, Walter; Mühlfeld 52, 3580 Horn; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Kľúč 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.08.2022 
   Maximálna platnosť do  31.08.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3191663
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.08.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3191663
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 26.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3191663
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku