Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3185672
(11)  Číslo patentu  32877 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15756115.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3185672 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462033960 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01G 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/067595 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/020272 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  InFarm - Indoor Urban Farming GmbH; Colditzstr. 30, 12099 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GALONSKA, Guy; c/o InFarm - Indoor Urban Farming GmbH Glogauer Straße 6, 10999 Berlin; DE;
GALONSKA, Erez; c/o InFarm - Indoor Urban Farming GmbH Glogauer Straße 6, 10999 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém na pestovanie rastlín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.07.2020 
   Maximálna platnosť do  30.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 03/2020 SC4A
 
EP 3185672
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.08.2019 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3185672
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.08.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.08.2019 Typ Doručené
2a Opis 14.08.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 14.08.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.08.2019 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 14.08.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 14.08.2019 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 16.09.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
4c Sprievodný list 16.09.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise zmeny 16.01.2020 Typ Odoslané
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.01.2020 Typ Odoslané
EP 3185672
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.01.2020 InFarm - Indoor Urban Farming GmbH InFarm - Indoor Urban Farming GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku