Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3105305
(11)  Číslo patentu  32396 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15748819.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3105305 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414179083 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.12.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10G 65/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/014235 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/123052 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lummus Technology LLC; 1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003-3096; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARORA, Arun; 1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003-3096; US;
GREENE, Marvin I.; 2310 Wickham Terrace, Clifton, NJ 07013; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spracovanie vákuového zvyšku a vákuového plynového oleja v reaktorových systémoch s fluidným lôžkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.02.2021 
   Maximálna platnosť do  03.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3105305
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.12.2019 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3105305
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 09.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 05.11.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 05.11.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 05.11.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2019 Typ Odoslané
EP 3105305
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku