Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3160913
(11)  Číslo patentu  37933 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15747833.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3160913 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20145633 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 11/125  C02F 1/02  C02F 11/10  C02F 11/18  C02F 11/00  C02F 11/14  C02F 103/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2015/050470 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/001484 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UPM-Kymmene Corporation; Alvar Aallon katu 1, 001 00 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HASSINEN, Esa; Vihnekatu 2, FI-53500 Lappeenranta; FI;
TALIKKA, Lauri; Raastuvankatu 15 as 1, FI-53100 Lappeenranta; FI;
RAUKOLA, Antti; Tapulintie 7 E9, FI-36200 Kangasala; FI;
HALINEN, Markku; Soukan rantatie 18 C, FI-02360 Espoo; FI;
NORDBÄCK, Kaj; Linnaleirintie 28 as 6, FI-67100 Kokkola; FI;
RÖNNQVIST, Andreas; Hannulavägen 382, FI-68570 Luoto; FI;
TIKKA, Matti; Savikontie 8, FI-45700 Kuusankoski; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob spracovania biologických kalov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.06.2022 
   Maximálna platnosť do  26.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3160913
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.07.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3160913
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 17.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 17.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3160913
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku