Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3166607
(11)  Číslo patentu  40847 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15747626.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3166607 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462023692 P, 201462058569 P, 201562118377 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2014, 01.10.2014, 19.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/496  A61K 45/00  A61P 31/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/039776 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/007765 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Sciences, Inc.; 333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, CA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GELEZIUNAS Romas; c/o Gilead Sciences Inc.333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, CA; US;
HESSELGESSER Joseph E.; c/o Gilead Sciences Inc.333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, CA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Modulátory toll-like receptorov na liečbu HIV 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.07.2023 
   Maximálna platnosť do  09.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3166607
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 06.12.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166607
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166607
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 30.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.12.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.12.2022 Typ Odoslané
EP 3166607
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku